ถ้ามีบ้านหลายหลังจะหักลดหย่อนได้ทุกหลังหรือไม่

กรณีผู้มีเงินได้มีอาคารหรือห้องชุดในอาคาร (ซ …