สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ โดยสามีมีเงินได้มากกว่าภริยา ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกัน สามีจึงชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านมากกว่าภริยา ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการเสียภาษีต่างหากจากสามีจะมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัดส่วนที่จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้หรือไม่

ก่อนปีภาษี 2555
หากความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี และภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ฝ่ายละกึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(9) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86) และได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้อีกจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(53) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับข้อ 2(9)(ค) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166) จึงไม่สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัดส่วนที่จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้

ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป

การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165)(ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224)(ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226)
กรณีสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย ถ้าต่างฝ่ายต่างมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาสมรสกัน ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในส่วนของตนได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ลดหย่อนไม่เกิน 10,000 บาท และยกเว้นเงินได้ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท) ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *