สำนักงานบัญชี The Accounting ให้บริการทางบัญชีครบวงจร ได้แก่ รับทำบัญชี จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี  จดทะเบียนบริษัทใหม่ วางระบบสำหรับบริษัทตั้งใหม่  รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี

ขอบเขตการให้บริการทำบัญชีรายเดือน

ด้านการบันทึกบัญชี

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ด้านประกันสังคม

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

อัตราค่าบริการ

Start-up

2,000 บาท ต่อเดือน

จำนวนเอกสาร 1 – 10 รายการต่อเดือน

S

3,000 บาท ต่อเดือน

จำนวนเอกสาร 11 – 30 รายการต่อเดือน

M

5,000 บาท ต่อเดือน

จำนวนเอกสาร 31 – 60 รายการต่อเดือน

L

8,000 บาท ต่อเดือน

จำนวนเอกสาร 61 – 100 รายการต่อเดือน

XL

11,000 บาท ต่อเดือน

จำนวนเอกสาร 101 – 150 รายการต่อเดือน

Extra

14,000 บาท ต่อเดือน

จำนวนเอกสาร 151 – 200 รายการต่อเดือน

หากเป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ จะไม่คิดค่าบริการ

จนกว่าลูกค้าจะมีรายได้ หรือมีบิลแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. อัตราค่าบริการ จัดทำบัญชี เบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ ประเภทธุรกิจของกิจการ เช่น กิจการนำเข้า ส่งออก กิจการที่มีกฎหมายเฉพาะ เช่น สถานพยาบาล คลีนิก รวมทั้งความซับซ้อนของรายการค้า ความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการลงบัญชี
 2. อัตราค่าบริการจัดทำบัญชี รวมค่าบริการจัดทำไฟล์ภาษีรายเดือน และ การไฟล์ยื่นแบบประกันสังคม ยื่นแบบทุกประเภท ผ่านระบบ Internet เท่านั้น ประกอบด้วย แบบ ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 ภพ 30 ภพ 36 ภงด 1 ก แบบประกันสังคมประจำเดือน การยื่นพนักงานเข้า-ออก การจัดทำแบบรายงานประจำปี
 3. การนับบิล รายละเอียดดังนี้ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าได้รับเอกสารออกเป็นชุด นับ 1 ใบ, กรณีลูกค้าขายสินค้า ออกเอกสารเป็นชุด นับ 1 ใบ รายการธนาคารต่างๆ รายการตั้งลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / รับชำระ เอกสารการขายย่อยรายวันนำเข้าบัญชีรวมกัน 1 ครั้งนับเป็น 1 รายการ
 4. สำนักงานจะขึ้น ทะเบียนผู้ทำบัญชี รับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 5. กิจการเป็นผู้จัดส่งเอกสารมายังสำนักงาน หากท่านต้องการให้สำนักงานรับเอกสาร คิดอัตราค่าบริการตามแอพพลิเคชั่น การจัดส่งเอกสารเช่น lineman lalamove Kerry ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ
 6. อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าสอบบัญชี