การทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับสำหรับกิจการเปิดใหม่ รายการค้ายังไม่มาก  หรือลูกค้าที่มีความรู้เพียงพอในการยื่นภาษีและประกันสังคมเองในแต่ละเดือน

ทางสำนักงานบัญชี The Accounting พร้อมให้บริการรับดูแลบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี บริการรับทำบัญชีรายปี ซึ่งค่าบริการรับทำบัญชีรายปีจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ารับทำบัญชีรายเดือน เนื่องจากลูกค้าแบ่งเบาภาระการยื่นภาษีในแต่ละเดือนให้กับสำนักงานบัญชี

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายปี

 • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

อัตราค่าบริการทำบัญชี

5,000 บาท

จำนวนเอกสาร ไม่เกิน 20 รายการ

8,000 บาท

จำนวนเอกสาร 21 – 50 รายการ

12,000 บาท

จำนวนเอกสาร 51 – 100 รายการ

16,000 บาท

จำนวนเอกสาร 101 – 150 รายการ

20,000 บาท

จำนวนเอกสาร 151 – 200 รายการ

24,000 บาท

จำนวนเอกสาร 201 – 250 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ลูกค้าจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.พ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน
 2. อัตราค่าบริการ จัดทำบัญชี เบื้องต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ ประเภทธุรกิจของกิจการ เช่น กิจการนำเข้า ส่งออก กิจการที่มีกฎหมายเฉพาะ เช่น สถานพยาบาล คลีนิก รวมทั้งความซับซ้อนของรายการค้า ความเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการลงบัญชี
 3. การนับบิล รายละเอียดดังนี้ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าได้รับเอกสารออกเป็นชุด นับ 1 ใบ, กรณีลูกค้าขายสินค้า ออกเอกสารเป็นชุด นับ 1 ใบ รายการธนาคารต่างๆ รายการตั้งลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / รับชำระ เอกสารการขายย่อยรายวันนำเข้าบัญชีรวมกัน 1 ครั้งนับเป็น 1 รายการ
 4. การคืนเอกสาร สำนักงานจัดส่งคืนหลังจากได้รับชำระราคาค่าบริการ
 5. รายงานผู้สอบบัญชี จัดส่งต้นฉบับหลังจากได้รับชำระราคาค่าบริการ
 6. สำนักงานจะขึ้น ทะเบียนผู้ทำบัญชี รับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 7. กิจการเป็นผู้จัดส่งเอกสารมายังสำนักงาน หากท่านต้องการให้สำนักงานรับเอกสาร คิดอัตราค่าบริการตามแอพพลิเคชั่น การจัดส่งเอกสารเช่น lineman lalamove Kerry ไปรษณีย์ไทย ฯลฯ
 8. อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าสอบบัญชี