สำนักงานบัญชี The Accounting ยินดีให้บริการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนแก้ไขและการยื่นเอกสารประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียนบริษัท กำหนดวันจัดตั้งได้

ค่าบริการเริ่มต้น 12,000 บาท รวมค่าธรรมเนียม

กรณีจดจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่าบริการอื่น ๆ

ประเภทงานค่าบริการหมายเหตุ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท12,000 บาทรวมค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม3,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียม
งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร (เรื่องแรก)3,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียม
งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากร (เรื่องถัดมาเรื่องละ)500 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียม
งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เรื่องแรก)3,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียม
งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เรื่องถัดมาเรื่องละ)500 บาท
ไม่รวมค่าธรรมเนียม
งานขึ้นทะเบียนประกันสังคม3,000 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียม
ค่าขอหนังสือรับรอง500 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียม
คำนวณและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา1,000 บาทไม่รวมภาษีที่ต้องชำระ